Reklamácie

REKLAMÁCIA


(Postup využijete pri reklamácii vadného tovaru. Pre vrátenie funkčného výrobku použite postup na odstúpenie od zmluvy uvedený nižšie!)

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho. Tovar prosím doručte čistý, mechanicky nepoškodený podľa možnosti v originálnom balení a vrátane Požadovaných dokladov (vyplnený reklamačný protokol, faktúra, návody).

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok

Viac tu: http://www.minitechnika.sk/obchodne-podmienky/

 

 

Potrebné dokumenty:

- návod (ak bol súčasťou balenia)

- faktúra

- reklamačný protokol (stiahnuť vzor)

 

 

Adresa na doručenie:

Promi Servis s.r.o.

Nezvalova 51

82106 Bratislava

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Pokiaľ ste obdžali tovar, ktorý je funkčný, ale nesplnil Vaše očakávania, máte právo ho vrátiť do 14 dní.

 

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, faktúra a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

 

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt alebo službu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

 

Viac tu: http://www.minitechnika.sk/obchodne-podmienky/

 

Potrebné dokumenty:

- návod (ak bol súčasťou balenia)

- faktúra

- formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnuť vzor)

 

Adresa na doručenie:

Promi Servis s.r.o.

Nezvalova 51

82106 Bratislava

MGZmMz